Báo cáo

Số lượng truy cập (Tính từ thời điểm hoạt động đến thời điểm thống kê) : 1300

Tổng số người bán
(Tính từ thời điểm hoạt động đến thời điểm thống kê) : 1 (do chỉ admin tạo và phục vụ riêng các sự kiện của VINASA)

Số lượng người bán mới (Tính thời điểm năm báo cáo từ 01/1/2023 đến thời điểm báo cáo): 1

Tổng số sản phẩm
(SKU)(Tính từ thời điểm hoạt động đến thời điểm thống kê) : 3 (DX, Biztech, Tech4life)

Số sản phẩm đăng
bán mới (Tính thời điểm năm báo cáo từ 01/1/2023 đến thời điểm báo cáo) : 3